BokaMera

Användaravtal

Användarvillkor för BokaMera

Version 2023-03-11

1.              Tjänsten

1.1.         Användarvillkor

1.1.1.      Dessa standardvillkor (“Användarvillkor”) styr användningen av bokningstjänsten BokaMera (“Tjänsten”).

1.1.2.      Såvida inget annat särskilt avtalats utgör Användarvillkoren med tillhörande bilaga tillsammans med orderbekräftelsen hela avtalet mellan Leverantören och Kunden.

1.1.3.      Leverantören har rätt att ändra Användarvillkoren efter eget gottfinnande i enlighet med 2.1.1. Vissa ändringar av Användningsvillkoren och/eller Kundens prenumeration, till exempel efter krav i enlighet med ny lagstiftning, kan kräva att Kunden godkänner Användningsvillkoren på nytt. Sådana ändringar kommer att meddelas minst 30 dagar i förväg i enlighet med 2.1.2. Om Kunden inte accepterar ändringar i Användningsvillkoren kan Kunden säga upp dessa i enlighet med 1.4.1.

Den senaste versionen av Användarvillkoren finns alltid tillgängliga på Tjänstens hemsida.

1.2.         Tjänsten

1.2.1.      Kunden (“Kunden”) startar en månatlig prenumeration av Tjänsten vilken görs tillgänglig online av leverantören (“Leverantören”). Vid start av en prenumeration beviljas Kunden tillgång och nyttjanderätt till Tjänsten enligt dessa Användarvillkor.

1.2.2.      Tjänsten levereras i ”befintligt skick” som standardprogram. Leverantören använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att Tjänsten levereras på ett tillfredsställande sätt i enlighet med Tjänstens beskrivning. Leverantören garanterar inte att Tjänsten fungerar felfritt på Kundens val av utrustning, konfiguration eller dylik uppsättning.

1.2.3.      Leverantören förbehåller sig rätten att göra förbättringar, lägga till, ändra eller ta bort funktioner eller korrigera eventuella fel eller försummelser i någon del av Tjänsten efter eget gottfinnande och utan att detta innebär någon form av skyldighet eller ansvar. I det osannolika fallet att en sådan ändring avaktiverar eller tar bort funktioner som utgör en väsentlig del av Tjänsten på ett permanent sätt eller under en period av mer än 1 månad, har Kunden rätt att säga upp prenumerationen för Tjänsten.

1.2.4.      Kunden beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig och uppsägbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten, enbart för Kundens interna affärsverksamhet och enligt Användarvillkoren.

1.2.5.      Nyttjanderätten får inte under några omständigheter, helt eller delvis, överföras eller överlåtas till någon annan enhet (inklusive fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägarskap eller kontroll eller till dotterbolag) utan föregående skriftligt tillstånd från Leverantören i varje enskilt fall, vilket inte ska förvägras utan anledning.

1.2.6.      Kunden är ensam ansvarig för all Användning av Tjänsten, inklusive användaråtgärder och användaradministration och åtkomst eller integration av tredje part eller applikationer. Kunden är ensam ansvarig för innehåll och laglighet av Kunddata och får inte överföra eller bearbeta skadlig kod, data eller liknande (såsom virus) till eller med hjälp av Tjänsten och inte heller använda Tjänsten i olagligt eller skadligt syfte.

1.2.7.      Kunden får inte på Tjänstens hemsidor, öppna forum eller liknande plattformar uttrycka sig kränkande, stötande eller på annat sätt lägga upp olämpligt innehåll eller marknadsföra olämpliga tjänster. Förekommer detta förbehåller sig Leverantören rätten att radera sådana uttryck eller sådant innehåll och varna Kunden. Vid grova eller upprepade överträdelser äger Leverantören rätt att säga upp avtalsrelationen i enlighet med 1.4.2.

1.3.         Avgifter

1.3.1.      Eventuella avgifter för Tjänsten är enligt gällande prislistor för Tjänsten, som publiceras online, i Tjänsten eller som på något annat sätt görs tillgängliga av Leverantören.

1.3.2.      Samtliga avgifter betalas i efterskott, såvida inte annat uttryckligen anges i prislistan eller avtalas skriftligen. Avgifter för enskilda månader kan komma att samlas ihop och faktureras tillsammans vid ett senare tillfälle. Utnyttjade perioder och/eller transaktioner är inte återbetalningsbara om inte tillgängligheten av Tjänsten har begränsats eller minskat avsevärt av skäl som uteslutande orsakats av Leverantören. I sådana fall kan Leverantören efter eget gottfinnande erbjuda en rimlig återbetalning för avgifter som har uppkommit under perioden med minskad tillgänglighet.

1.3.3.      Avgifter är exklusive alla skatter, avgifter och tullavgifter. Om inget annat har överenskommits uttryckligen kommer Leverantören att lägga till vid varje tidpunkt tillämplig mervärdesskatt (moms) på fakturan.

1.3.4.      Leverantören förbehåller sig rätten att ändra avgifterna, inklusive avgiftsmodellen, enligt eget gottfinnande. Ändring av avgifterna ska meddelas Kunden i rimlig tid innan de nya avgifterna börjar gälla. Om Kunden motsätter sig avgiftsändringen har Kunden rätt att säga upp prenumerationen inför dagen då de nya avgifterna träder i kraft. Leverantören har vidare rätt att höja avgifterna årligen för att ta hänsyn till allmänna pris- och kostnadsökningar utan föregående meddelande. De årliga prishöjningarna gäller från 1 september varje år, om inget annat explicit anges i prislistan, i ytterligare villkor eller i en skriftlig överenskommelse.

1.3.5.      Vid utebliven betalning eller försenad betalning av avgifter från Kunden förbehåller sig Leverantören rätten att avbryta Kundens tillgång till Tjänsten eller att begränsa Kundens tillgång till skrivskyddat/begränsat läge, jmf 1.4.2, och att debitera skälig påminnelseavgift och dröjsmålsränta upp till den högsta tillåtna räntesatsen. Obetalda fakturor skickas till inkasso. Om situationen inte löses inom rimlig tidsperiod förbehåller sig Leverantören rätten att säga upp Kundens nyttjanderätt till Tjänsten, jmf 1.4.2.

 

 

1.4.         Uppsägning

          1.4.1.             Uppsägning av Part: Part kan när som helst säga upp avtalsrelationen med tre månaders föregående meddelande.

          1.4.2.             Uppsägning av Leverantören: Om ett brott mot någon av Kundens skyldigheter enligt Användarvillkoren bekräftas eller med rimliga skäl misstänks av Leverantören, eller om Kunden blir insolvent eller går i konkurs, kan Leverantören avbryta Kundens tillgång till Tjänsten eller begränsa Kundens tillgång till endast skrivskyddat/begränsat läge tills ärendet är löst. Leverantören ska meddela kunden en rimlig tid innan Kundens tillgång avbryts eller begränsas och ge Kunden möjlighet att svara. Om situationen inte löses inom rimlig tidsperiod förbehåller sig Leverantören rätten att säga upp Kundens rätt att använda Tjänsten och därmed avsluta kundrelationen. Leverantören kan efter eget gottfinnande välja att säga upp Kundens nyttjanderätt av Tjänsten med omedelbar verkan om Kunden väsentligt bryter mot Användarvillkoren, och därmed avslutas relationen med Kunden.

 

2.              Övriga villkor

2.1.         Meddelanden

2.1.1.      Allmänna meddelanden och information om Tjänsten, till exempel information om nya funktioner, prisändringar eller planerat underhåll, kommer att levereras inuti Tjänsten, på Tjänstens webbplats eller via e-post.

2.1.2.      Meddelanden om Kundens prenumeration, inklusive orderbekräftelser eller annan information av särskild betydelse, t.ex. relaterad till säkerhet eller integritet, skickas till Kundens primära e-postadress.

2.1.3.      Kunden är ansvarig för att alltid tillhandahålla uppdaterad kontaktinformation, inklusive en primär e-postadress för Tjänsten.

2.1.4.      Alla meddelanden beaktas som meddelade när de skickas per e-post eller post av Leverantören. Alla meddelanden har omedelbar verkan om inget annat anges i meddelandet.

2.2.         Sekretess

2.2.1.      Varje Part kan avslöja eller erhålla konfidentiell information från den andra Parten i någon form eller media, inklusive men inte begränsat till affärshemligheter och annan information som är relaterad till Tjänsten, produkter, mjukvara, teknik, know-how, data, affärsplaner och utvecklingsplaner, Kunddata eller annat information som rimligen bör anses vara proprietär, konfidentiell eller konkurrenskänslig ("Konfidentiell information".) Parterna ska hålla Konfidentiell information hemlig och vidta rimliga åtgärder, åtminstone på samma nivå som det skydd de tillhandahåller för sin egen konfidentiella information, men aldrig mindre än rimlig behandling för att skydda den andra Partens konfidentiella information, och inte avslöja den för någon tredje part om inget annat godkänns uttryckligen av den andra Parten, eller om det krävs enligt obligatoriska lagbestämmelser. Alla rättigheter, titlar och intressen i och för konfidentiell information är och ska förbli den uppgiftslämnande Partens egna exklusiva egendom.

2.2.2.      Konfidentiell information omfattar inte:

a)  information som mottagaren kan visa var i mottagarens innehav eller kunskap innan Användarvillkoren godtogs och som mottagaren förvärvat lagligen,

b)  är eller blir offentligt tillgänglig utan fel, åtgärd, underlåtenhet eller ingripande från mottagaren

c)  mottas av mottagaren från tredje part utan sekretesskyldighet (uttrycklig eller underförstådd), eller

d)  utvecklas oberoende av mottagaren utan att bryta mot Användarvillkoren.

2.2.3.      Om inget annat anges häri kommer Leverantören inte att sälja, hyra, leasa eller på något annat sätt göra Kunddata eller Användningsdata tillgängliga för tredje part utom i följande eller liknande situationer:

-    för att följa lagar, förordningar eller direktiv eller för att svara på en juridiskt bindande förfrågan från myndigheter eller polis, såsom en domstolsorder, en häktningsorder eller en stämning;

-    för att undersöka eller förebygga allvarliga säkerhetshot eller bedrägerier;

-    i händelse av omorganisation, fusion, försäljning eller köp av Leverantören eller en del eller hela Leverantörens koncern kan konfidentiell information avslöjas som en del av omorganisationen eller fusionen till andra bolag i Leverantörens koncern eller till aktuella eller potentiella köpare. Leverantören kommer i alla sådana fall att se till att en sådan part följer de skyldigheter som anges häri genom ett sekretessavtal.

2.2.4.      Leverantören kan lämna Konfidentiell information till andra bolag i Leverantörens koncern, partners eller underleverantörer i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla Tjänsten.

2.3.         Immateriella rättigheter

2.3.1.      Leverantören (eller dess licensgivare, om tillämpligt) är ensam innehavare av Tjänsten och tillhörande immateriella rättigheter (IPR) i och för Tjänsten, inklusive men inte begränsat till mjukvara, källkod, binär kod, kompilering av data, databaser och design, oavsett om de är registrerade eller inte, all dokumentation, specifikation och tillhörande material och all IPR som uppstår på grund av eller i samband med BokeMeras behandling av Användningsdata. Tjänsten och IPR är skyddade av upphovsrätt och andra lagar och fördrag. Varumärken, produktnamn, företagsnamn eller logotyper som nämns i Tjänsten eller i samband med Tjänsten tillhör respektive innehavare.

2.3.2.      Om mjukvara eller annan IPR från tredje part tillhandahålls av Leverantören som en del av eller i samband med Tjänsten ("Tredjepartskomponenter"), omfattas sådan mjukvara eller IPR av Användarvillkoren om inte separata villkor tillhandahålls av Leverantören för dessa. Om det uppstår en konflikt mellan licensvillkoren för en Tredjepartskomponent och Användarvillkoren, gäller licensvillkoren för Tredjepartskomponent för tredje parts komponent. Om komponenterna från tredje part är öppen källkod ska inte Tjänsten under några omständigheter - med undantag för komponenterna från tredje part - betraktas som öppen källkod eller offentligt tillgänglig mjukvara. Om en Tredjepartskomponent kräver att Leverantören tillhandahåller villkoren för licens och/eller källkod för en Tredjepartskomponent, finns detta tillgängligt från "Informationsrutan" i Tjänsten eller tjänstedokumentationen.

2.3.3.      Vid överträdelser av immateriella rättigheter kan Leverantören eller dess licensgivare vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sina proprietära och kommersiella intressen, inklusive tillgängliga rättsmedel.

2.3.4.      Kunden (eller dess respektive kunder, beroende på vad som är tillämpligt) är ensam ägare till Kunddata, inklusive eventuella immateriella rättigheter i och till Kunddata och/eller eventuella integrerade applikationer

2.4.         Ansvar

2.4.1.      Leverantören är inte ansvarig eller skadeståndsskyldig för Kunddata, inklusive dess innehåll, äganderätt och legitimitet eller för Användning eller andra aktiviteter som utförs på Kunddata av Kunden eller på uppdrag av Kunden eller någon annan utanför Leverantörens kontroll.

2.4.2.      Om Tjänsten inte fungerar i enlighet med Tjänstens beskrivning ska Leverantören på egen bekostnad avhjälpa felet eller ersätta den felande funktionen. Om felet är väsentligt har Kunden rätt att säga upp avtalet och kan i vissa fall ha rätt till återbetalning av erlagda avgifter för den tid det väsentliga felet funnits i Tjänsten.

2.4.3.      Med undantag från det ansvar som beskrivs häri har Kunden inte rätt att göra anspråk mot Leverantören.

2.4.4.      Om Leverantören hålls ansvarig för betalning eller ersättning till Kunden  genom en förlikning eller ett domstolsbeslut ska ersättningen inte under några omständigheter inkludera ersättning för indirekta skador eller följdskador eller skador av något slag som uppkommer till följd av eller i samband med ett sådant brott inklusive, men inte begränsat till, förlust av Kunddata, produktion, intäkter eller vinst eller tredjepartsfordringar eller statliga sanktioner, även om Leverantören har informerats om risken för sådana skador. Leverantörens ansvar enligt Användningsvillkoren är begränsat till direkta skador, med undantag för vad som föreskrivs i övrigt av obligatoriska lagbestämmelser, såsom skador som orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse.

2.4.5.      Det totala ackumulerade ansvaret (inklusive eventuella återbetalningar och ersättningar för direkta skador) är begränsat till ett belopp motsvarande 12 månaders avgifter för den berörda prenumerationen på Tjänsten.

2.4.6.      Varken Leverantören eller Kunden är ansvarig för eventuella förseningar eller funktionsstörningar som uppstår på grund av eller i samband med force majeure, inklusive jordbävningar, upplopp, pandemi, arbetskonflikter, operativa och lagstiftande åtgärder relaterade till Internet och andra händelser som varken Leverantören eller Kunden har kontroll över. I händelse av att lagstiftning, direktiv eller föreskrifter avseende Tjänsten eller dess leverans ändras eller om nya lagar eller direktiv införs efter att Tjänsten har gjorts tillgänglig på marknaden och förhindrar att Leverantören kan slutföra Kundens instruktioner eller skyldigheter enligt Användningsvillkoren, och/eller som kräver att Tjänsten helt eller delvis suspenderas, under en begränsad tid eller på obestämd tid, ska detta betraktas som en force majeure-händelse.

2.4.7.      Även om Leverantören visar vederbörlig omsorg för att tillhandahålla säker överföring av information mellan Kunden och Tjänsten, erkänner Kunden att Internet är ett öppet system och att Leverantören inte är och kan inte hållas ansvarig eller garantera att tredje part inte kommer att kunna eller kommer att fånga upp eller ändra data. Leverantören tar inget ansvar för sådant missbruk, avslöjande eller förlust av data

2.5.         Skadeersättning

2.5.1.      Leverantören ska försvara Kunden mot eventuella anspråk eller tvister där en tredje part hävdar att Kundens användning av Tjänsten enligt Användarvillkoren strider mot tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Vid sådana krav måste Kunden omedelbart informera Leverantören. Leverantören ska ersätta Kunden för eventuella skador som tilldelats tredje part för överträdelse genom förlikning eller ett domstolsbeslut, inklusive advokatavgifter, förutsatt att Kunden samarbetar med Leverantören på Leverantörens bekostnad och ger Leverantören full kontroll över rättsliga förfaranden och förlikning. Leverantören kan efter eget gottfinnande (i) ändra Tjänsten så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsten med funktionellt likvärdiga tjänster, (iii) erhålla licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsten eller (iv) avsluta Kundens nyttjanderätt av Tjänsten. Kunden kan inte göra några andra anspråk på grund av överträdelse av tredje parts rättigheter.

2.5.2.      Den ovan nämnda skadeersättningen gäller inte om Tjänsten har använts i strid med Användarvillkoren, inklusive om anspråket uppstår på grund av användning, modifiering, integration eller anpassning av Tjänsten som inte utförts av Leverantören.

2.5.3.      Kunden ska försvara Leverantören mot eventuella anspråk eller tvister där en tredje part hävdar att Kundens Data, eller användningen av Tjänsten i strid mot Användarvillkoren, är i konflikt med eller kränker en tredje parts patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, eller bryter mot eller strider mot gällande lagstiftning. Vid sådana krav ska Leverantören omedelbart informera Kunden. Kunden ska ersätta Leverantören för eventuella skador som uppkommer vid förlikning eller ett domstolsbeslut, inklusive advokatavgifter, förutsatt att Leverantören samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad och ger Kunden full kontroll över rättsliga förfaranden och förlikning. Kunden ska också göra Leverantören skadeslösa från alla krav, böter, sanktioner etc. som följer av Kundens åsidosättande av Kundens skyldigheter avseende behandling av Personuppgifter.

2.6.         Tillämplig lagstiftning och tvistelösning

2.6.1.      Parternas rättigheter och skyldigheter regleras i dess helhet av svensk  lag  med undantag av lagvalsbestämmelser. Om det uppstår tvist ur eller i samband med Användarvillkoren eller användningen av Tjänsten ska Parterna försöka lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt ska tvisten hänskjutas till svensk domstol.

2.6.2.      Parterna är överens om att inte framlägga några anspråk som härrör från eller har samband med Användarvillkoren eller användningen av Tjänsten när mer än ett år har gått efter avtalets upphörande.

Bilaga - Personuppgiftsbiträdesavtal

  1. Bakgrund

1.1 Detta personuppgiftsbiträdesavtal (”Biträdesavtalet”) utgör bilaga till Användarvillkoren för Tjänsten BokaMera. De definitioner som tillämpas i Användarvillkoren tillämpas även här. Om inget annat är uttryckligen angivet i detta Biträdesavtal ska även definierade begrepp ha samma innebörd som i tillämplig dataskyddslagstiftning, innefattande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR” och gemensamt ”Dataskyddsreglerna”).

1.2 Leverantören kommer vid tillhandahållandet av Tjänsten, som personuppgiftsbiträde, eller i tillämpliga fall som underbiträde, behandla personuppgifter som Kunden är personuppgiftsansvarig för. Leverantörens behandling av personuppgifter ska då ske i enlighet med vad som föreskrivs häri.

2. Kundens ansvar och instruktioner

2.1 Kunden ansvarar för att behandlingen av personuppgifter som Kunden gör vid användandet av Tjänsten är förenlig med Dataskyddsreglerna och bestämmelserna häri.

2.2 Syftet med behandlingen av aktuella personuppgifter är att tillhandahålla Tjänsten enligt alla skriftliga överenskommelser mellan Kunden och Leverantören inklusive Användarvillkoren och tillämplig produktinformation.

2.3 Kunden bekräftar att Kundens fullständiga instruktioner utgörs av alla skriftliga överenskommelser inkluderat Användarvillkoren, detta Biträdesavtal, all produktinformation samt Kundens konfigurering och användning av Tjänsten. Kunden bekräftar vidare följande. De kategorier av registrerade som behandlas inom Tjänsten är generellt Kundens företrädare och slutanvändare inklusive anställda, konsulter, samarbetspartners och kunder till Kunden, samt de kategorier som Kunden väljer att inkludera i Tjänsten. De kategorier av personuppgifter som behandlas inom Tjänsten är allmänt generell personlig information som namn, adress och telefonnummer, men även exempelvis autentiseringsuppgifter, bilder, video, köphistorik, betalningsuppgifter, samt de kategorier som Kunden eller slutanvändare väljer att inkludera i Tjänsten.

3. Leverantörens ansvar

Kundens instruktioner, ersättning för skador m.m.

3.1 Leverantören äger ingen rätt till personuppgifterna som behandlas inom Tjänsten. Leverantören ska behandla personuppgifter enligt Kundens instruktioner enligt ovan samt i enlighet med tillämpliga krav enligt Dataskyddsreglerna, inklusive, men inte begränsat till, artikel 28.3.a-h GDPR. Behandling ska även ske för felsökning, åtgärdande av fel, att hålla Tjänsten uppdaterad, fungerande, samt för att förbättra användarproduktivitet, tillförlitlighet, effektivitet, kvalitet och säkerhet avseende Tjänsten.

3.2 Leverantörens ansvar för skador och eventuell ersättning för Kundens skador följer av Användarvillkoren.

3.3 Leverantören ska på begäran kunna visa att denne följer Kundens instruktioner samt Dataskyddsreglerna. Leverantören ska omedelbart underrätta Kunden om Leverantören uppmärksammat att Kundens behandling eller instruktion strider mot Dataskyddsreglerna.

Tekniska och organisatoriska åtgärder m.m.

3.4 Leverantören ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Kundens personuppgifter. Leverantören ska särskilt tillse att uppfylla skyldigheterna som följer av artikel 32 i GDPR. Leverantören ska även bistå Kunden att fullgöra Kundens skyldigheter enligt artikel 33–36 i GDPR, med beaktande av typen av behandling Leverantören genomför. Leverantören ska rapportera personuppgiftsincidenter till Kunden när sådan upptäcks.

3.5 Leverantören ska begränsa tillgången till personuppgifterna till sådana personer som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att fullgöra Biträdets åtaganden gentemot Kunden. Leverantören ska säkerställa att berörda individer omfattas av lämpliga sekretessförbindelser.

3.6 Leverantören ska genom funktionalitet i Tjänsten möjliggöra för Kunden att radera personuppgifter för att säkerställa att dessa personuppgifter inte sparas längre än nödvändigt. Inga personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig får sparas av Leverantören efter det att Tjänsten är avslutad undantaget om detta krävs för att följa tillämplig lag eller Kundens eventuella skriftliga instruktioner.

3.7 Leverantören får inte lämna ut personuppgifter till tredje part utan Kundens föregående skriftliga medgivande, om inte skyldigheten att lämna ut personuppgifterna följer av lag. Om en begäran från en registrerad eller behörig tillsynsmyndighet inkommer till Leverantören ska denne vidarefordra begäran till Kunden. Leverantören ska, i den mån det är skäligt, bistå Kunden med att fullgöra Kundens skyldighet att svara på begäran om utövande av registrerades rättigheter. Leverantören har rätt att ta skäligt betalt för sådant biträde till Kunden enligt vad som överenskommes i varje enskilt fall.

Underbiträden

3.8 Leverantören har rätt att anlita underbiträden eller byta ut underbiträden utan Kundens föregående medgivande. Leverantören åtar sig att ingå personuppgiftsbiträdesavtal med varje underbiträde som innehåller åtminstone motsvarande skyldigheter som följer av detta Biträdesavtal. Leverantören ansvarar fullt ut gentemot Kunden för behandling som utförs av underbiträde. För det fall att underbiträde finns i ett tredje land, enligt definitionen i GDPR, ska Leverantören tillse att anlitandet av sådant underbiträde sker i enlighet med Dataskyddsreglerna. Leverantören ska på begäran göra en lista över aktuella underbiträden tillgänglig för Kunden. Leverantören informerar även om byte av underbiträden via Tjänsten eller Leverantörens webbplats https://www.visma.com/trust-centre-products/bokamera. Om Kunden invänder mot anlitandet av specifikt underbiträde har Leverantören rätt att säga upp avtalet för Tjänsten enligt vad som föreskrivs i Användarvillkoren.

Tillgång till information och granskning

3.9 Leverantören är skyldig att ge Kunden tillgång till information som krävs för att visa att skyldigheterna enligt artikel 28 i GDPR efterföljs. Leverantören ska tillåta att Kunden genomför granskning av Leverantörens genomförande av åtagandena enligt detta Biträdesavtal. En sådan granskning får genomföras en gång per år. Före påbörjandet av granskning ska Kunden och Leverantören gemensamt komma överens om granskningens omfattning, tidpunkt, varaktighet, kontroll- och beviskrav samt avgifter för granskningen, förutsatt att detta krav på överenskommelse inte tillåter Leverantören att orimligt försena genomförandet av granskningen.

Hantering vid Tjänstens upphörande

3.10 När Tjänsten avslutas ska Leverantören antingen returnera personuppgifterna till Kunden eller relevant partner till Kunden eller radera personuppgifterna. På begäran från Kunden ska Leverantören skriftligen bekräfta åtgärderna enligt ovan.