BokaMera

Användaravtal

Användarvillkor för BokaMera

Version 2022-11-21

1.              Tjänsten

1.1.         Användarvillkor

1.1.1.      Dessa standardvillkor (“Användarvillkor”) styr användningen av bokningstjänsten BokaMera (“Tjänsten”).

1.1.2.      Såvida inget annat särskilt avtalats utgör Användarvillkoren med tillhörande bilaga tillsammans med orderbekräftelsen hela avtalet mellan Leverantören och Kunden.

1.1.3.      Leverantören har rätt att ändra Användarvillkoren efter eget gottfinnande i enlighet med 2.1.1. Vissa ändringar av Användningsvillkoren och/eller Kundens prenumeration, till exempel efter krav i enlighet med ny lagstiftning, kan kräva att Kunden godkänner Användningsvillkoren på nytt. Sådana ändringar kommer att meddelas minst 30 dagar i förväg i enlighet med 2.1.2. Om Kunden inte accepterar ändringar i Användningsvillkoren kan Kunden säga upp dessa i enlighet med 1.4.1.

Den senaste versionen av Användarvillkoren finns alltid tillgängliga på Tjänstens hemsida.

1.2.         Tjänsten

1.2.1.      Kunden (“Kunden”) startar en månatlig prenumeration av Tjänsten vilken görs tillgänglig online av leverantören (“Leverantören”). Vid start av en prenumeration beviljas Kunden tillgång och nyttjanderätt till Tjänsten enligt dessa Användarvillkor.

1.2.2.      Tjänsten levereras i ”befintligt skick” som standardprogram. Leverantören använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att Tjänsten levereras på ett tillfredsställande sätt i enlighet med Tjänstens beskrivning. Leverantören garanterar inte att Tjänsten fungerar felfritt på Kundens val av utrustning, konfiguration eller dylik uppsättning.

1.2.3.      Leverantören förbehåller sig rätten att göra förbättringar, lägga till, ändra eller ta bort funktioner eller korrigera eventuella fel eller försummelser i någon del av Tjänsten efter eget gottfinnande och utan att detta innebär någon form av skyldighet eller ansvar. I det osannolika fallet att en sådan ändring avaktiverar eller tar bort funktioner som utgör en väsentlig del av Tjänsten på ett permanent sätt eller under en period av mer än 1 månad, har Kunden rätt att säga upp prenumerationen för Tjänsten.

1.2.4.      Kunden beviljas en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig och uppsägbar rätt att få tillgång till och använda Tjänsten, enbart för Kundens interna affärsverksamhet och enligt Användarvillkoren.

1.2.5.      Nyttjanderätten får inte under några omständigheter, helt eller delvis, överföras eller överlåtas till någon annan enhet (inklusive fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägarskap eller kontroll eller till dotterbolag) utan föregående skriftligt tillstånd från Leverantören i varje enskilt fall, vilket inte ska förvägras utan anledning.

1.2.6.      Kunden är ensam ansvarig för all Användning av Tjänsten, inklusive användaråtgärder och användaradministration och åtkomst eller integration av tredje part eller applikationer. Kunden är ensam ansvarig för innehåll och laglighet av Kunddata och får inte överföra eller bearbeta skadlig kod, data eller liknande (såsom virus) till eller med hjälp av Tjänsten och inte heller använda Tjänsten i olagligt eller skadligt syfte.

1.2.7.      Kunden får inte på Tjänstens hemsidor, öppna forum eller liknande plattformar uttrycka sig kränkande, stötande eller på annat sätt lägga upp olämpligt innehåll eller marknadsföra olämpliga tjänster. Förekommer detta förbehåller sig Leverantören rätten att radera sådana uttryck eller sådant innehåll och varna Kunden. Vid grova eller upprepade överträdelser äger Leverantören rätt att säga upp avtalsrelationen i enlighet med 1.4.2.

1.3.         Avgifter

1.3.1.      Eventuella avgifter för Tjänsten är enligt gällande prislistor för Tjänsten, som publiceras online, i Tjänsten eller som på något annat sätt görs tillgängliga av Leverantören.

1.3.2.      Samtliga avgifter betalas i efterskott, såvida inte annat uttryckligen anges i prislistan eller avtalas skriftligen. Avgifter för enskilda månader kan komma att samlas ihop och faktureras tillsammans vid ett senare tillfälle. Utnyttjade perioder och/eller transaktioner är inte återbetalningsbara om inte tillgängligheten av Tjänsten har begränsats eller minskat avsevärt av skäl som uteslutande orsakats av Leverantören. I sådana fall kan Leverantören efter eget gottfinnande erbjuda en rimlig återbetalning för avgifter som har uppkommit under perioden med minskad tillgänglighet.

1.3.3.      Avgifter är exklusive alla skatter, avgifter och tullavgifter. Om inget annat har överenskommits uttryckligen kommer Leverantören att lägga till vid varje tidpunkt tillämplig mervärdesskatt (moms) på fakturan.

1.3.4.      Leverantören förbehåller sig rätten att ändra avgifterna, inklusive avgiftsmodellen, enligt eget gottfinnande. Ändring av avgifterna ska meddelas Kunden i rimlig tid innan de nya avgifterna börjar gälla. Om Kunden motsätter sig avgiftsändringen har Kunden rätt att säga upp prenumerationen inför dagen då de nya avgifterna träder i kraft. Leverantören har vidare rätt att höja avgifterna årligen för att ta hänsyn till allmänna pris- och kostnadsökningar utan föregående meddelande. De årliga prishöjningarna gäller från 1 september varje år, om inget annat explicit anges i prislistan, i ytterligare villkor eller i en skriftlig överenskommelse.

1.3.5.      Vid utebliven betalning eller försenad betalning av avgifter från Kunden förbehåller sig Leverantören rätten att avbryta Kundens tillgång till Tjänsten eller att begränsa Kundens tillgång till skrivskyddat/begränsat läge, jmf 1.4.2, och att debitera skälig påminnelseavgift och dröjsmålsränta upp till den högsta tillåtna räntesatsen. Obetalda fakturor skickas till inkasso. Om situationen inte löses inom rimlig tidsperiod förbehåller sig Leverantören rätten att säga upp Kundens nyttjanderätt till Tjänsten, jmf 1.4.2.

 

 

1.4.         Uppsägning

          1.4.1.             Uppsägning av Part: Part kan när som helst säga upp avtalsrelationen med tre månaders föregående meddelande.

          1.4.2.             Uppsägning av Leverantören: Om ett brott mot någon av Kundens skyldigheter enligt Användarvillkoren bekräftas eller med rimliga skäl misstänks av Leverantören, eller om Kunden blir insolvent eller går i konkurs, kan Leverantören avbryta Kundens tillgång till Tjänsten eller begränsa Kundens tillgång till endast skrivskyddat/begränsat läge tills ärendet är löst. Leverantören ska meddela kunden en rimlig tid innan Kundens tillgång avbryts eller begränsas och ge Kunden möjlighet att svara. Om situationen inte löses inom rimlig tidsperiod förbehåller sig Leverantören rätten att säga upp Kundens rätt att använda Tjänsten och därmed avsluta kundrelationen. Leverantören kan efter eget gottfinnande välja att säga upp Kundens nyttjanderätt av Tjänsten med omedelbar verkan om Kunden väsentligt bryter mot Användarvillkoren, och därmed avslutas relationen med Kunden.

 

2.              Övriga villkor

2.1.         Meddelanden

2.1.1.      Allmänna meddelanden och information om Tjänsten, till exempel information om nya funktioner, prisändringar eller planerat underhåll, kommer att levereras inuti Tjänsten, på Tjänstens webbplats eller via e-post.

2.1.2.      Meddelanden om Kundens prenumeration, inklusive orderbekräftelser eller annan information av särskild betydelse, t.ex. relaterad till säkerhet eller integritet, skickas till Kundens primära e-postadress.

2.1.3.      Kunden är ansvarig för att alltid tillhandahålla uppdaterad kontaktinformation, inklusive en primär e-postadress för Tjänsten.

2.1.4.      Alla meddelanden beaktas som meddelade när de skickas per e-post eller post av Leverantören. Alla meddelanden har omedelbar verkan om inget annat anges i meddelandet.

2.2.         Sekretess

2.2.1.      Varje Part kan avslöja eller erhålla konfidentiell information från den andra Parten i någon form eller media, inklusive men inte begränsat till affärshemligheter och annan information som är relaterad till Tjänsten, produkter, mjukvara, teknik, know-how, data, affärsplaner och utvecklingsplaner, Kunddata eller annat information som rimligen bör anses vara proprietär, konfidentiell eller konkurrenskänslig ("Konfidentiell information".) Parterna ska hålla Konfidentiell information hemlig och vidta rimliga åtgärder, åtminstone på samma nivå som det skydd de tillhandahåller för sin egen konfidentiella information, men aldrig mindre än rimlig behandling för att skydda den andra Partens konfidentiella information, och inte avslöja den för någon tredje part om inget annat godkänns uttryckligen av den andra Parten, eller om det krävs enligt obligatoriska lagbestämmelser. Alla rättigheter, titlar och intressen i och för konfidentiell information är och ska förbli den uppgiftslämnande Partens egna exklusiva egendom.

2.2.2.      Konfidentiell information omfattar inte:

a)  information som mottagaren kan visa var i mottagarens innehav eller kunskap innan Användarvillkoren godtogs och som mottagaren förvärvat lagligen,

b)  är eller blir offentligt tillgänglig utan fel, åtgärd, underlåtenhet eller ingripande från mottagaren

c)  mottas av mottagaren från tredje part utan sekretesskyldighet (uttrycklig eller underförstådd), eller

d)  utvecklas oberoende av mottagaren utan att bryta mot Användarvillkoren.

2.2.3.      Om inget annat anges häri kommer Leverantören inte att sälja, hyra, leasa eller på något annat sätt göra Kunddata eller Användningsdata tillgängliga för tredje part utom i följande eller liknande situationer:

-    för att följa lagar, förordningar eller direktiv eller för att svara på en juridiskt bindande förfrågan från myndigheter eller polis, såsom en domstolsorder, en häktningsorder eller en stämning;

-    för att undersöka eller förebygga allvarliga säkerhetshot eller bedrägerier;

-    i händelse av omorganisation, fusion, försäljning eller köp av Leverantören eller en del eller hela Leverantörens koncern kan konfidentiell information avslöjas som en del av omorganisationen eller fusionen till andra bolag i Leverantörens koncern eller till aktuella eller potentiella köpare. Leverantören kommer i alla sådana fall att se till att en sådan part följer de skyldigheter som anges häri genom ett sekretessavtal.

2.2.4.      Leverantören kan lämna Konfidentiell information till andra bolag i Leverantörens koncern, partners eller underleverantörer i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla Tjänsten.

2.3.         Immateriella rättigheter

2.3.1.      Leverantören (eller dess licensgivare, om tillämpligt) är ensam innehavare av Tjänsten och tillhörande immateriella rättigheter (IPR) i och för Tjänsten, inklusive men inte begränsat till mjukvara, källkod, binär kod, kompilering av data, databaser och design, oavsett om de är registrerade eller inte, all dokumentation, specifikation och tillhörande material och all IPR som uppstår på grund av eller i samband med BokeMeras behandling av Användningsdata. Tjänsten och IPR är skyddade av upphovsrätt och andra lagar och fördrag. Varumärken, produktnamn, företagsnamn eller logotyper som nämns i Tjänsten eller i samband med Tjänsten tillhör respektive innehavare.

2.3.2.      Om mjukvara eller annan IPR från tredje part tillhandahålls av Leverantören som en del av eller i samband med Tjänsten ("Tredjepartskomponenter"), omfattas sådan mjukvara eller IPR av Användarvillkoren om inte separata villkor tillhandahålls av Leverantören för dessa. Om det uppstår en konflikt mellan licensvillkoren för en Tredjepartskomponent och Användarvillkoren, gäller licensvillkoren för Tredjepartskomponent för tredje parts komponent. Om komponenterna från tredje part är öppen källkod ska inte Tjänsten under några omständigheter - med undantag för komponenterna från tredje part - betraktas som öppen källkod eller offentligt tillgänglig mjukvara. Om en Tredjepartskomponent kräver att Leverantören tillhandahåller villkoren för licens och/eller källkod för en Tredjepartskomponent, finns detta tillgängligt från "Informationsrutan" i Tjänsten eller tjänstedokumentationen.

2.3.3.      Vid överträdelser av immateriella rättigheter kan Leverantören eller dess licensgivare vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sina proprietära och kommersiella intressen, inklusive tillgängliga rättsmedel.

2.3.4.      Kunden (eller dess respektive kunder, beroende på vad som är tillämpligt) är ensam ägare till Kunddata, inklusive eventuella immateriella rättigheter i och till Kunddata och/eller eventuella integrerade applikationer

2.4.         Ansvar

2.4.1.      Leverantören är inte ansvarig eller skadeståndsskyldig för Kunddata, inklusive dess innehåll, äganderätt och legitimitet eller för Användning eller andra aktiviteter som utförs på Kunddata av Kunden eller på uppdrag av Kunden eller någon annan utanför Leverantörens kontroll.

2.4.2.      Om Tjänsten inte fungerar i enlighet med Tjänstens beskrivning ska Leverantören på egen bekostnad avhjälpa felet eller ersätta den felande funktionen. Om felet är väsentligt har Kunden rätt att säga upp avtalet och kan i vissa fall ha rätt till återbetalning av erlagda avgifter för den tid det väsentliga felet funnits i Tjänsten.

2.4.3.      Med undantag från det ansvar som beskrivs häri har Kunden inte rätt att göra anspråk mot Leverantören.

2.4.4.      Om Leverantören hålls ansvarig för betalning eller ersättning till Kunden  genom en förlikning eller ett domstolsbeslut ska ersättningen inte under några omständigheter inkludera ersättning för indirekta skador eller följdskador eller skador av något slag som uppkommer till följd av eller i samband med ett sådant brott inklusive, men inte begränsat till, förlust av Kunddata, produktion, intäkter eller vinst eller tredjepartsfordringar eller statliga sanktioner, även om Leverantören har informerats om risken för sådana skador. Leverantörens ansvar enligt Användningsvillkoren är begränsat till direkta skador, med undantag för vad som föreskrivs i övrigt av obligatoriska lagbestämmelser, såsom skador som orsakats av grov oaktsamhet eller avsiktlig försummelse.

2.4.5.      Det totala ackumulerade ansvaret (inklusive eventuella återbetalningar och ersättningar för direkta skador) är begränsat till ett belopp motsvarande 12 månaders avgifter för den berörda prenumerationen på Tjänsten.

2.4.6.      Varken Leverantören eller Kunden är ansvarig för eventuella förseningar eller funktionsstörningar som uppstår på grund av eller i samband med force majeure, inklusive jordbävningar, upplopp, pandemi, arbetskonflikter, operativa och lagstiftande åtgärder relaterade till Internet och andra händelser som varken Leverantören eller Kunden har kontroll över. I händelse av att lagstiftning, direktiv eller föreskrifter avseende Tjänsten eller dess leverans ändras eller om nya lagar eller direktiv införs efter att Tjänsten har gjorts tillgänglig på marknaden och förhindrar att Leverantören kan slutföra Kundens instruktioner eller skyldigheter enligt Användningsvillkoren, och/eller som kräver att Tjänsten helt eller delvis suspenderas, under en begränsad tid eller på obestämd tid, ska detta betraktas som en force majeure-händelse.

2.4.7.      Även om Leverantören visar vederbörlig omsorg för att tillhandahålla säker överföring av information mellan Kunden och Tjänsten, erkänner Kunden att Internet är ett öppet system och att Leverantören inte är och kan inte hållas ansvarig eller garantera att tredje part inte kommer att kunna eller kommer att fånga upp eller ändra data. Leverantören tar inget ansvar för sådant missbruk, avslöjande eller förlust av data

2.5.         Skadeersättning

2.5.1.      Leverantören ska försvara Kunden mot eventuella anspråk eller tvister där en tredje part hävdar att Kundens användning av Tjänsten enligt Användarvillkoren strider mot tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Vid sådana krav måste Kunden omedelbart informera Leverantören. Leverantören ska ersätta Kunden för eventuella skador som tilldelats tredje part för överträdelse genom förlikning eller ett domstolsbeslut, inklusive advokatavgifter, förutsatt att Kunden samarbetar med Leverantören på Leverantörens bekostnad och ger Leverantören full kontroll över rättsliga förfaranden och förlikning. Leverantören kan efter eget gottfinnande (i) ändra Tjänsten så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsten med funktionellt likvärdiga tjänster, (iii) erhålla licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsten eller (iv) avsluta Kundens nyttjanderätt av Tjänsten. Kunden kan inte göra några andra anspråk på grund av överträdelse av tredje parts rättigheter.

2.5.2.      Den ovan nämnda skadeersättningen gäller inte om Tjänsten har använts i strid med Användarvillkoren, inklusive om anspråket uppstår på grund av användning, modifiering, integration eller anpassning av Tjänsten som inte utförts av Leverantören.

2.5.3.      Kunden ska försvara Leverantören mot eventuella anspråk eller tvister där en tredje part hävdar att Kundens Data, eller användningen av Tjänsten i strid mot Användarvillkoren, är i konflikt med eller kränker en tredje parts patent, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, eller bryter mot eller strider mot gällande lagstiftning. Vid sådana krav ska Leverantören omedelbart informera Kunden. Kunden ska ersätta Leverantören för eventuella skador som uppkommer vid förlikning eller ett domstolsbeslut, inklusive advokatavgifter, förutsatt att Leverantören samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad och ger Kunden full kontroll över rättsliga förfaranden och förlikning. Kunden ska också göra Leverantören skadeslösa från alla krav, böter, sanktioner etc. som följer av Kundens åsidosättande av Kundens skyldigheter avseende behandling av Personuppgifter.

2.6.         Tillämplig lagstiftning och tvistelösning

2.6.1.      Parternas rättigheter och skyldigheter regleras i dess helhet av svensk  lag  med undantag av lagvalsbestämmelser. Om det uppstår tvist ur eller i samband med Användarvillkoren eller användningen av Tjänsten ska Parterna försöka lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt ska tvisten hänskjutas till svensk domstol.

2.6.2.      Parterna är överens om att inte framlägga några anspråk som härrör från eller har samband med Användarvillkoren eller användningen av Tjänsten när mer än ett år har gått efter avtalets upphörande.

Bilaga 1 - Personuppgiftsbiträdesavtal

Leverantören har åtagit sig att se till att Tjänsten överensstämmer med gällande lagar och föreskrifter för dataskydd.

 1.         Definitioner

Följande begrepp används nedan i personuppgiftsbiträdesavtalet och ska förstås enligt denna definition:

Kunddata

Data som tillhör Kunden (eller dess Användare) och som bearbetas i Programvaran, såsom kunddatabaser, fakturor och andra former av produktionsdata och dokument.

Personuppgifter*

Varje upplysning som avser en identifierad eller en direkt eller indirekt identifierbar fysisk person. (Registrerad).

Registrerad*

En fysisk person vars personuppgifter behandlas.

Speciella kategorier av personuppgifter* (Känsliga personuppgifter)

Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Personuppgiftsansvarig*

Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av Personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde*

Den som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Behandling*

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring

Personuppgiftsincident*

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Data

En kollektiv term för någon eller alla Kunddata, Personuppgifter, Känsliga personuppgifter och Användningsdata.

Användningsdata

Vissa data som samlas in från och/eller som genereras från Programvarorna och användningen av dessa som anges i 3.3 Användningsdata.

*Dessa termer definieras i gällande dataskyddslagstiftning och definieras här enbart för tydlighetens skull

 2.         Kunddata

2.1.      Kunden är Personuppgiftsansvarig för Kunddata och samtycker till och/eller garanterar enligt vad som är tillämpligt att:

a)  Kunden uppmanar härmed Leverantören att endast behandla Kunddata på Kundens vägnar och endast för syftet och i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten på ett säkert och professionellt sätt i enlighet med, och för att uppfylla Användarvillkoren och tillämplig uppgiftsskyddslagstiftning;

b)  Kunden är ägare till eller har på något annat sätt rätt att överföra Kunddata, inklusive personuppgifter, till Tjänsten för bearbetning och att Kunden har ansvaret för exaktheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten i sådana Data inklusive dess användning;

c)  Behandlingen har i förekommande fall anmälts till relevanta tillsynsmyndigheter och/eller Registrerade; och att Behandlingen inte bryter mot relevanta lagbestämmelser;

d)  Som Personuppgiftsansvarig är det Kundens skyldighet att underrätta de behöriga tillsynsmyndigheterna och/eller Registrerade i den utsträckning som krävs enligt gällande lag i händelse av brott mot Personuppgifter (se 2.2 nedan Leverantörens skyldighet att anmäla till Kunden);

e)  Leverantören har lämnat tillräcklig och tillfredsställande information med avseende på säkerhetsåtgärderna (se 3.5);

f)   Kunden ska upprätthålla ett register över de typer och kategorier av Personuppgifter som behandlas och enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Detta gäller särskilt när Tjänsten används av Kunden på ett sätt som Leverantören inte har någon kontroll över (till exempel när systemet konfigureras av Kunden), eller när Leverantören annars inte har tillgång till nödvändig åtkomst (på grund av tekniska begränsningar, sekretess och liknande).

2.2.      Leverantören är Personuppgiftsbiträde för Kunddata och samtycker till och/eller garanterar efter vad som är tillämpligt:

a)  att endast behandla Kunddata i enlighet med Kundens anvisningar i 2.1 a) ovan;

b)  att följa de relevanta tillsynsmyndigheternas råd och direktiv;

c)  att Leverantören har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Data från förlust och obehörig behandling för att säkerställa informationens sekretess, integritet och tillgänglighet och att dessa åtgärder utgör en säkerhetsnivå som är lämplig för risken som uppstår vid behandlingen med hänsyn till den senaste tekniken och kostnaderna för implementeringen;

d)  att Leverantören utan onödigt dröjsmål ska meddela Kunden efter att ha blivit medveten om en överträdelse med en skälig grad av säkerhet. (Eventuell tillfällig otillgänglighet av Data på grund av att Tjänsten är otillgänglig publiceras alltid online i enlighet med punkt 2.1.1 i Användarvillkoren.)

e)  att Leverantören, efter att ha blivit medveten om detta, ska informera Kunden utan onödig dröjsmål om Kundens anvisningar eller annan Behandling som enligt Leverantören bryter mot gällande lagar eller andra bestämmelser om dataskydd.

f)   att Leverantören, inom ramen för sina skyldigheter som Personuppgiftsbiträde enligt tillämplig dataskyddslag, hjälper Kunden i sin roll som Personuppgiftsansvarig genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och i så stor utsträckning som möjligt med hänsyn till Behandlingens art och den information som är tillgänglig för Leverantören, härunder hjälper Kunden att svara på förfrågningar om att utöva den Registrerades rättigheter och genom att tillhandahålla nödvändiga uppgifter för att visa att gällande dataskyddslagstiftning följs. Leverantören förbehåller sig rätten att ta ut standardpriser för sådan assistans.

g)  att när Leverantörens rättsliga grund för Behandling av Kunddata upphör oavsett orsak, såsom upphörande av kundrelationen, kan Leverantören returnera Kunddata till Kunden om Kunden begär det inom 30 dagar och radera den från systemen inom rimlig tid om inte obligatoriska lagbestämmelser kräver att Leverantören fortsätter att lagra dessa data.

h)  att Leverantören inte har någon anledning att tro att den lagstiftning som gäller för Leverantören förhindrar att Leverantören uppfyller de anvisningar som har mottagits från Kunden;

i)   att Leverantören omgående informerar Kunden om varje begäran om utlämnande av Data som mottagits direkt från en Registrerad och från myndigheter, såvida inte en sådan information är förbjuden enligt lagen. Leverantören svarar inte på en sådan begäran om inte Kunden godkänner detta. Leverantören kommer endast att avslöja Kunddata till myndigheter för att följa rättsligt bindande förfrågningar, såsom en domstolsorder, en häktningsorder eller en stämning.

j)   att Leverantören inte publicerar några kommentarer, uttalanden eller liknande som gjorts av en Kund eller användare utan föregående samtycke.

 3.         Användningsdata

3.1.      Användningsdata är viss Data som genereras av användningen av Tjänsten och som Leverantören kan använda för att skydda Data och Tjänsten, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsten och relaterade produkter och tjänster som anges nedan. Kunden ger Leverantören härmed rätt att använda alla Användningsdata som ägs av Kunden enligt det här avsnittet 3.3. 

Användningsdata är:

-    Teknisk information och trafikdata såsom typen av operativsystem, webbläsartyp, tangentbordsspråk och IP-adress;

-    Aggregerade kund- eller användargenererad data såsom varaktighet av session, antal skickade bokningar, lösenordsåterställningar och liknande;

-    Icke-aggregerade kund- eller användargenererad data såsom kontexten och innehållet i supportärenden, chattkonversationer, säkerhetsincidentloggar, etc.

-    Begränsade produktionsdata såsom bilder, filer eller databaser från Kunddata under vissa omständigheter och omfattas av strikta skyddsåtgärder, se 4.4.

Leverantören kan också använda relevant information från offentliga eller kommersiellt tillgängliga källor och kombinera sådan information med Användningsdata som till exempel för att tillhandahålla uppslagningsfunktion mot affärsregister.

3.2.      Personuppgifter: När Användningsdata innehåller Personuppgifter, t.ex. en e-postadress eller en IP-adress eller uppgifter om Kunden, t.ex. kundnamn eller organisationsnummer, är Leverantören Personuppgiftsansvarig baserat på legitima intressen och ska genomföra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att uppnå en säkerhetsnivå som är anpassad till risken som föreligger av behandlingen:

Leverantören gör denna Data anonym genom speciella tekniska processer innan den behandlas av nedanstående skäl, så att Data inte längre är Personuppgifter och Kunden (eller andra enheter, t.ex. Kundens kund) inte längre kan identifieras.

När anonymisering inte är möjlig på grund av tekniska begränsningar, som gör att det finns en betydande risk för omidentifiering eller den inte är genomförbar med avseende på syftet med bearbetningen enligt vad som anges i 3.4, ska Leverantören implementera ytterligare lämpliga säkerhetsåtgärder. (Se 3.3 för exempel.)

Användningsdata används inte för något syfte som enligt lagen skulle kräva samtycke från den enskilde Registrerade.

3.3.      Begränsade produktionsdata är vid varje enskilt fall begränsade i omfattning, tillgång och tid och är föremål för lämpliga skyddsåtgärder.

Begränsade produktionsdata används endast för följande ändamål som beskrivs i 3.4:

-    förbättring av Tjänsten och användarupplevelsen

-    utveckling och testning

-    statistik och forskning

3.4.      Leverantören behandlar endast Användningsdata i följande syfte:

a)  Förbättring av Tjänsten och användarupplevelsen till exempel genom att analysera aggregerade användningsmönster, vilket möjliggör individuella användarpreferenser eller som beskrivs för begränsad produktionsdata ovan.

b)  Allmän marknadsföring och visa relevant information, till exempel för kompletterande eller värdeskapande tjänster (till exempel marknadsstatistik som är relevant för Kunden).

c)  Säkerhet och relaterade syften, till exempel genom att analysera session- och inloggningsdata (inklusive i realtid), incidentregister och liknande för att förhindra, utreda och dokumentera säkerhetsproblem och incidenter (t.ex. bedrägeri och olika typer av dataintrång) och förbättra säkerheten för Tjänsten.

d)  Statistik och forskning inklusive att använda aggregerad och anonym statistik i allmänhet, ej målinriktad marknadsföring och värdeskapande tjänster, såsom marknadsstatistik som är relevant för Kunden.

e)  Efterlevnad. Leverantören kan analysera Användningsdata för att följa överenstämmelsen mot dessa Användarvillkor, till exempel genom att logga när en Kund accepterar Användarvillkoren.

f)   Utveckling och testning, till exempel genom att analysera aggregerade användningsmönster, tillhandahålla data för att utveckla ny teknik (som beskrivs för begränsad produktionsdata ovan), förbättra användarupplevelsen, belastingstest av nya eller uppdaterade Tjänster eller teknologisk genomförbarhet.

Leverantören kan dela Användningsdata med andra bolag i Leverantörens koncern med åtminstone motsvarande villkor och begränsningar som anges häri.

 4.         Underleverantörer

4.1.      Leverantören kan använda andra företag inom Leverantörens koncern och underleverantörer från tredje part för att tillhandahålla och utveckla Tjänsten, inklusive behandling av Personuppgifter och/eller Användningsdata. Leverantören kommer alltid att ingå ett biträdesavtalsavtal med underleverantörer för att uppfylla de skyldigheter som anges häri.

4.2.      Om underleverantörerna är etablerade utanför EU är Parterna överens om att Leverantören är behörig att säkerställa rättslig grund för överföring av Personuppgifter från EU för Kundens räkning med hjälp av lämpliga rättsliga mekanismer, såsom EU-modellavtal. Kunden auktoriserar Leverantören att ingå en sådan rättslig mekanism på Kundens vägnar.

4.3.      Kunden har rätt att kräva en uppdaterad lista över underleverantörer. Leverantören kan tillhandahålla en sådan lista på Leverantörens hemsida eller direkt till kunden på förfrågan.

4.4.      Leverantören meddelar Kunden i förväg om planerade ändringar av underleverantörer. Kunden kan av rimliga skäl motsätta sig att använda en underleverantör, men på grund av Tjänstens karaktär som standardiserad onlinetjänst kanske Kunden inte kan invända mot användning av underleverantörer. I sådana fall kan Kunden avbryta kundrelationen enligt punkt 1.4.1 i Användarvillkoren.

 5.         Säkerhet

5.1.      Leverantören åtar sig att tillhandahålla en hög säkerhetsnivå Tjänsten, inklusive i relation till Personuppgifter och integritet. Leverantören erbjuder lämplig säkerhet genom organisatoriska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att säkerställa sekretess, integritet, tillgänglighet och robusthet av Tjänsten och Data som behandlas med hjälp av Tjänsten.