BokaMera

Villkor för användarkonto i BokaMera

1. Bakgrund

1.1. BokaMera (“BokaMera”) är ett bokningssystem som tillhandahålls av Visma Spcs AB, 556252-9155 (“Visma”). Med BokaMera kan tjänsteutövare (“Tjänsteutövare”) tillhandahålla bokning av sina tjänster.

1.2 När användare (“Användare”) i samband med bokning av tjänst hos en Tjänsteutövare skapar ett konto i bokningstjänsten BokaMera godkänner Användaren även dessa villkor för användarkonto i BokaMera (“Villkor”).

1.3. När Användare bokar en tjänst hos en Tjänsteutövare sluter Användaren ett separat avtal direkt med Tjänsteutövaren. Användaren är medveten om att Visma inte är part i avtalet mellan Användaren och Tjänsteutövaren och ansvarar inte för den bokade tjänsten (se vidare i 3.1).

2. Användarkonto

2.1 I BokaMeras användarkonto kan Användare se och administrera över dina gjorda bokningar. Användarkontot görs tillgängligt avgiftsfritt.

2.2 Användande av BokaMera och tillhörande användarkonto får enbart ske för avsett syfte samt i enlighet med dessa Villkor. Användarkontot eller BokaMera i stort får inte användas i olämpliga eller olagliga syften eller på sätt som påför BokaMera en orimlig belastning, störning eller som på annat sätt påverkar BokaMera och dess tillgänglighet negativt.

2.3 Användarkontot får enbart användas i eget namn och får inte överlåtas utan föregående skriftligt samtycke från Visma.

2.4 Visma förbehåller sig rätten att bryta Användarens tillgång till användarkontot om det används på otillåtet sätt enligt dessa Villkor eller på annat sätt som Visma rimligen bedömer vara olämpligt.

2.4 Användaren har tillgång till användarkonto löpande så länge som Användaren aktivt genomför bokningar med användarkontot. Användarkontot raderas efter 14 månaders inaktivitet eller efter Användarens begäran om radering.

3. Ansvar

3.1 Visma ska ej hållas ansvarig för Tjänsteutövarens tjänster och bokningar därav inom ramen för BokaMera. Detta innefattar bland annat uteblivna eller ogenomförda tjänster, felaktig information om den bokade tjänsten, avgifter eller dylikt.

3.2 Visma är ej ansvarig för virus eller annan skadlig programvara som överförs genom användande av BokaMera.

3.3 Frågor som hänför sig till en bokad tjänst, inklusive frågor om betalningar, uteblivna bokningar, felaktig information om tjänsten, avgifter eller dylikt, faller utanför Vismas ansvar. Dessa frågor regleras direkt mellan Användaren och Tjänsteutövaren.

3.4 Visma har inget ansvar att tillse att BokaMera fungerar på Användarens system, konfiguration eller miljö.

3.5 Användaren är medveten om att BokaMera är en tjänst under ständig utveckling och att tjänsten och dess innehåll, inklusive användarkontot, kan ändras från tid till tid. Visma ansvarar ej för viss funktionalitet i BokaMera eller i användarkontot.

3.6 Visma ansvarar aldrig för händelser som rimligen ligger utanför Vismas kontroll (force majeure). Sådana händelser innefattar, men är inte begränsat till: naturkatastrofer, pandemi, karantän, terrorism, krig, upplopp, arbetskonflikter, statliga ingrepp hos Visma eller underleverantörer. Om Visma inte anser sig kunna tillhandahålla BokaMera på grund av force majeure ska Visma meddela Användaren om detta inom rimlig tid.

4. Personuppgifter

4.1 I syfte att tillhandahålla användarkonto i BokaMera kommer Visma att behandla Användarens personuppgifter inom ramen för dessa Villkor. Användaren har själv möjlighet att ange och rätta de personuppgifter som behandlas med anledning av användarkontot. Visma behandlar kontinuerligt Användarens personuppgifter under tiden som Användaren har ett aktivt användarkonto (se punkt 2.5 om gallring).

4.2 Visma förbinder sig att i samband med behandling av personuppgifter följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter om integritetsskydd.

4.3 För att tillhandahålla användarkontot kan Visma anlita underleverantörer som behandlar Användarens personuppgifter. En uppdaterad förteckning på BokaMeras underleverantörer hittas på Visma Trust Centre.

4.4 För tillhandahållande av den bokade tjänsten kommer Visma också att behandla dina personuppgifter på instruktion från Tjänsteutövaren, som är Vismas kund. För frågor om behandling av personuppgifter för tillhandahållande av den bokade tjänsten refereras Användaren direkt till Tjänsteutövaren.

4.5 För mer information om hur personuppgifter behandlas i BokaMera finns vid var tid gällande integritetspolicy på BokaMeras hemsida.

5. Immateriella rättigheter

5.1 Visma eller dess licensgivare är ensam innehavare till BokaMera och alla tillhörande immateriella rättigheter. 

5.2 Användaren övertar i och med godkännande av dessa Villkor ingen licens eller rätt att utnyttja dessa immateriella rättigheter.

6. Övrigt

6.1 Visma förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till tid. Ändringar av villkoren kommer att publiceras på BokaMeras hemsida och träda i kraft i samband med publicering. Större förändringar av villkoren kan kräva att Användaren på nytt godkänner villkoren i samband med inloggning till användarkontot.

6.2 Meddelanden från Visma till Användare kommer att levereras på BokaMeras webbplats, i BokaMeras användarkonto eller till Användarens registrerade e-postadress. Användaren ansvarar för att tillhandahålla uppdaterad kontaktinformation.

7. Tvist och tvistelösning

7.1. Eventuell tvist som uppkommer i samband med dessa Villkor eller användande av BokaMera ska avgöras i svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lagstiftning.